News/ประกาศ

[ Other ]

Mar 28,2024
👉แนะนำสายอาชีพตัวละครประเภท โจมตีระยะไกล💥💥


► อาชีพ 𝐒𝐨𝐫𝐜𝐞𝐫𝐞𝐫 โจมตีด้วยคทา
🌟สกิล UpLv🌟
✅Ice Bolt - โจมตีเวทย์ : ปล่อยลูกบอลน้ำแข็งใส่เป้าหมายและศัตรูที่อยู่ใกล้เคียง
✅Wisdom - บัฟ : เพิ่ม Wisdom ชั่วขณะ
✅Dragon Dance - โจมตีเวทย์ : สร้างความเสียหายต่อเนื่อง
🌟สกิล PVP🌟
✅Teleport - บัฟ : เคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ที่กำหนด
✅Frozen Flower - ลดความสามารถ : ทำให้เป้าหมายไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ *เลเวลสกิลเพิ่มระยะเวลาแช่แข็ง
✅Mana Shield - บัฟ : เพิ่ม Block Rate, Damage 80% Control Resistance 50%
✅Meteor - โจมตีเวทย์ : ความเสียหายในพื้นที่เป็นวงกว้าง

► อาชีพ 𝐌𝐢𝐜𝐤𝐨 โจมตีด้วยธนูเวทย์
ทักษะความสามารถ
🌟สกิล UpLv🌟
✅Fire Arrow - โจมตีเวทย์ : ยิงลูกศรเพลิงไปยังเป้าหมาย
✅Knight Of God - บัฟ : เพิ่มอัตราคริติคอลและความเสียหายคริติคอล
✅Arrow Volley - โจมตีเวทย์ : ปล่อยลูกธนูโจมตีวงกว้าง
🌟สกิล PVP🌟
✅Freezing Arrow - โจมตีเวทย์ : ยิงลูกศรน้ำแข็งที่สร้างความเสียหายและแช่แข็งเป็นเวลา 2 วินาที *สกิลเลเวลเพิ่มระยะเวลาแช่แข็ง
✅Arrow Volley - โจมตีเวทย์ : ปล่อยลูกธนูโจมตีวงกว้าง
✅Explosive Arrow - โจมตีเวทย์ : ยิงธนูระเบิดที่สร้างความเสียหายมหาศาล
✅God Touch - บัฟ : เพิ่มพลังโจมตีขั้นสูง

► อาชีพ 𝐍𝐞𝐜𝐫𝐨𝐦𝐚𝐧𝐜𝐞𝐫 โจมตีด้วยคทา
🌟สกิล UpLv🌟
✅Fire Ball - โจมตีเวทย์ : ปล่อยลูกบอลไฟแล้วเผาเป็นเวลา 3 วินาที
✅Fire Tornado - โจมตีเวทย์ : ปล่อยเพลิงพายุที่สร้างความเสียหายหลายครั้ง
✅The Death Possession - บัฟ : รับพลังเวทย์มนตร์มหาศาล แต่ะจะอ่อนแอลง30%
🌟สกิล PVP🌟
✅Nightmare - โจมตีเวทย์ : โจมตีที่สร้างความเสียหาย และทำให้เป้าหมายไม่สามารถเคลื่อนไหวได้
✅Spirit Armor - บัฟ : เพิ่มเกราะการป้องกัน
✅Dark Meteor - โจมตีเวทย์ : สร้างความเสียหายเวทย์มนตร์ 500% *เพิ่มขึ้น 20% ต่อเลเวล
✅Curse - ลดความสามารถ : ปล่อยคําสาปต่อเป้าหมาย ทําให้อ่อนแอและไม่สามารถใช้ไอเทมได้


อ่านเพิ่ม