News/ประกาศ

[ Other ]

Mar 20,2024
【𝐔𝐏𝐃𝐀𝐓𝐄】Skill Level 100 เพิ่มเติม‼️


🔶อาชีพ 𝐍𝐞𝐜𝐫𝐨𝐦𝐚𝐧𝐜𝐞𝐫 อัพเดทสกิล 𝐓𝐡𝐞 𝐃𝐞𝐚𝐭𝐡 𝐏𝐨𝐬𝐬𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧✨
➡️ระยะเวลาผลขอสกิลนานขึ้น Magic Damage เพิ่มขึ้น

🔶อาชีพ 𝐌𝐢𝐜𝐤𝐨 อัพเดทสกิล 𝐆𝐨𝐝 𝐓𝐨𝐮𝐜𝐡𝐞𝐝✨
➡️ Physical, Damage, Magic Damage เพิ่มขึ้น

🔶อาชีพ 𝐀𝐬𝐬𝐚𝐬𝐬𝐢𝐧 อัพเดทสกิล 𝐅𝐚𝐭𝐚𝐥 𝐅𝐫𝐞𝐧𝐳𝐲✨
➡️ Physical Damage Magic Damage เพิ่มขึ้น

🔶อาชีพ 𝐊𝐧𝐢𝐠𝐡𝐭 อัพเดทสกิล 𝐂𝐡𝐚𝐫𝐠𝐞✨
➡️ Damage เพิ่มขึ้น ระยะเวลา Stun นานขึ้น

🔶อาชีพ 𝐂𝐥𝐞𝐫𝐢𝐜 อัพเดทสกิล 𝐀𝐧𝐠𝐞𝐥𝐢𝐜 𝐆𝐮𝐚𝐫𝐝𝐢𝐚𝐧✨
➡️ ระยะเวลาผลขอสกิลนานขึ้น Recovery HP, Physical Resistance, Magic Resistance เพิ่มขึ้น

🔶อาชีพ 𝐒𝐨𝐫𝐜𝐞𝐫𝐞𝐫 อัพเดทสกิล 𝐌𝐚𝐧𝐚 𝐒𝐡𝐢𝐞𝐥𝐝✨
➡️ ระยะเวลาผลขอสกิลนานขึ้น Armor เพิ่มขึ้น

*************

► ขั้นตอนการปลดล็อก Skill Level 100
✅ระดับ Lvl.1
✨Require Level 100
🔹Old Skill Book (ระดับ Normal) จำนวน 3 เล่ม
🔹Gold จำนวน 10M
🔹Skill Point จำนวน 1 Point

✅ระดับ Lvl.2-10
✨Require Level 110-190
🔹Old Skill Book (ระดับ Normal) จำนวน 1 เล่ม
🔹Skill Point จำนวน 2 Point

✅ระดับ Lvl.11-20
✨Require Level 200-290
🔹Old Skill Book (ระดับ Uncommon) จำนวน 1 เล่ม
🔹Skill Point จำนวน 3 Point

✅ระดับ Lvl.21-30
✨Require Level 300-390
🔹Old Skill Book (ระดับ Rare) จำนวน 1 เล่ม
🔹Skill Point จำนวน 3 Point


อ่านเพิ่ม