News/ประกาศ

[ Other ]

Mar 15,2024
【𝐍𝐄𝐖】อาชีพ : 𝐍𝐞𝐜𝐫𝐨𝐦𝐚𝐧𝐜𝐞𝐫 สกิลชื่อ : 𝐓𝐡𝐞 𝐃𝐞𝐚𝐭𝐡 𝐏𝐨𝐬𝐬𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧 ‼️🔥


► ความสามารถ
✅ บัพที่เพิ่มความเสียหายอย่างรุนแรง
✅ ผู้ใช้ต้องเสียพลังชีวิต30%ในการใช้

► ขั้นตอนการปลดล็อก Skill Level 100

✅ระดับ Lvl.1
✨Require Level 100
🔹Old Skill Book (ระดับ Normal) จำนวน 3 เล่ม
🔹Gold จำนวน 10M
🔹Skill Point จำนวน 1 Point

✅ระดับ Lvl.2-10
✨Require Level 110-190
🔹Old Skill Book (ระดับ Normal) จำนวน 1 เล่ม
🔹Skill Point จำนวน 2 Point

✅ระดับ Lvl.11-20
✨Require Level 200-290
🔹Old Skill Book (ระดับ Uncommon) จำนวน 1 เล่ม
🔹Skill Point จำนวน 3 Point

✅ระดับ Lvl.21-30
✨Require Level 300-390
🔹Old Skill Book (ระดับ Rare) จำนวน 1 เล่ม
🔹Skill Point จำนวน 3 Point


อ่านเพิ่ม