News/ประกาศ

[ Other ]

Jan 05,2024
🛠️ ระบบ CRAFT อัพเดทใหม่แล้วนะ!! ง่ายขึ้นกว่าเดิม✅✅


จะคราฟ “อาวุธ” หรือ “ชุดเกราะ”…

✨ก็ใช้ +10 เพียง 1 ชิ้นเท่านั้น!!✨

จากเดิมที่ใช้ +10 ถึง 2 ชิ้น

🗨️ทั้งนี้การคราฟแบบใหม่ที่ใช้ +10 เพียง 1 ชิ้น สามารถใช้คราฟ “อาวุธ” และ “ชุดเกราะ” ได้ทุกระดับ คราฟได้ คราฟง่าย คราฟใช้เลย🛠️👍

**ระบบคราฟแบบใหม่สามารถใช้งานได้หลังเปิดอัพเดทเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ ดูน้อยลง


อ่านเพิ่ม