News/ประกาศ

[ Other ]

May 26,2023
✨item เพิ่มพลัง ที่ต้องมีแล้วจะเก่งขึ้นกว่าใคร✨


►Ball Stat 【เพิ่มstat】
►Ball Exp 【เพิ่มExp】
►Star Fame 【เพิ่มFame】
►A Nectar 【บัพเพิ่มเลือด】
►A Candy 【บัพวิ่งไว】
►A Pear 【บัพเพิ่มพลังโจมตี】
►A Cookie 【บัพเพิ่มความแม่นยำ】
►A Kebab 【บัพเพิ่มพลังป้องกัน】
►A Wine 【ลดอัตราการใช้มานา】


อ่านเพิ่ม